СТРУКТУРА НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ
Учредяване на Българо-Американска Асоциация

Учредителното събрание на Българо-Американската Асоциация (БАА) се проведе на 5 януари 2002 година. Асоциацията беше официално регистрирана на 11 януари същата година. В края на месец януари вече съществуваше изградена Структура на Асоциацията (фиг.1) и започнаха да функционират нейните звена. БАА се състои от две направления: Експертно и Изпълнително. Лицата, участвуващи в Експертното направление се наричат Членове на БАА. Лицата участвуващи в Изпълнителното направление са Служители на БАА. Клиенти на БАА са лицата, ползуващи услугите на БАА. Главен орган на БАА е Общото събрание. БАА се ръководи от Борд на Директорите. В продължение на няколко месеца беше съставен и приет Устав и Правилник за функционирането на БАА, а така също бяха създадени редица административни инструменти, съгласно законите на щата Илиной. Българо-Американската Асоциация е “Организация с идеална цел” (Not for profit organization).

Членство в Българо-Американска Асоциация

БАА е отворена за всички, които желаят да членуват в нея. Кандидатите трябва писмено да потвърдят своето желание за членство, да са присъствували на събрания и мероприятия на Асоциацията и да заплатят утвърдения годишен членски внос. В Асоциацията членуват мотивирани личности с едно или няколко образования и специализации от различни области на знанието, ценящи собственото и на своите колеги продуктивно време за изяви. (Заявление за членство може да получите от тук)

Борд на Директорите в Българо-Американска Асоциация

Борда на Директорите на БАА се състои от пет човека, които се избират от Общото събрание на Асоциацията. Управителния съвет на Асоциацията се състои от Президент, Вицепрезидент, Секретар и Касиер.

Комисии в Българо-Американската Асоциация

В Българо-Американската Асоциация функционират следните комисии: Мандатна комисия, Комисия по предложения, Комисия по избора, Ревизионна комисия и Комисия по етика.

Финансиране на Българо-Американската Асоциация

Монетарното финансиране на Българо-Американската Асоциация се осъществява чрез постъпления от членски внос, дарения и от продажба на специално разработени от Асоциацията продукти. Част от ресурсите на Асоциацията постъпват от креативния целенасочен доброволен труд на неговите членове.

©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.