ПРОДУКТИ
Въведение

Продукт е всяка услуга или овеществена дейност, която се предлага от Българо-Американската Асоциация.

Продуктите се създават от членовете на Експертното направление на Асоциацията.

Готовият продукт се придружава от оферта, описание на продукта, реклама, инструкция за приложението му.

Готовият продукт се обсъжда от експертна група и след приемането му се предава за одобрение от Борда на директорите на Асоциацията. След одобрението на продукта, той се предава за приложение.

Всички продукти на Българо-Американска Асоциация са комерсиални и имат своя пазарна стойност.

Продукти на Българо-Американска Асоциация

БАА създаде продуктите “Български новини от Чикаго”, Фестивалът “Български дни в Чикаго”, “Златен орел”, “Български орел” и “Българско присъствие в Чикаго”. Основните критерии при създаването на тези продукти са възможността за многостранен обхват и масово участие на българската общност, възможност за традиции и периодичност, инвариантност по отношение на време и ангажираност, възможност за развитие и мултиплициране, престижен ефект и други.

Продуктът “Български новини от Чикаго” отразява по-значимите прояви и интереси на българите в Чикаго и се разпространява посредством Интернет по цял свят. В последно време с неговото разпространение се ангажира българския три езичен чикагски саит www.eurochicago.com.

Анализ на продукта “Български новини от Чикаго”
Новинарската емисия “Български новини от Чикаго” започна в края на 2002 година. Тя отразява част от българските събития в Чикаго и преимуществено на инициативите на БАА. Според проучвания аналитичната част на емисията се ползува с популярност всред българите по света.

Продуктът “Фестивал - Български дни в Чикаго”. Целта на този Фестивал беше да се провери възможността и желанието на българската общност в Чикаго за организирани изяви и същевременно БАА да получи организационен опит за осъществяването им. Фестивалът се състои от тематични семинари между две условни групи: “Производители на услуги” и потенциални “Клиенти”. Фестивалът е с продължителност от две седмици, като семинарните форми се провеждат в съботни и неделни дни.

Анализ на продукта “Фестивал - Български дни в Чикаго”
Анализът на реализацията на продукта показа, че е проблематично масовото участие на нашите сънародници във Фестивала като клиенти, докато бизнесмените, предлагащи услуги, проявиха известен интерес. Основните причини за ограничения ефект на Фестивала са: повече от пет дневна работна седмица на нашите сънародници без гарантиране почивката да е в съботния или неделния ден, все още липсата на масова потребност от четвърто и пето потребителско ниво (по теорията на Маслоу), слаба популярност на събитията, липсата на опит, недостатъчни ресурси в БАА и други причини.
Някои специфични страни на Фестивала подсказаха, че при масовото участие на хора е необходимо да се осигури сигурност на мероприятието, а така също и да се застрахова събитието, дейност, която обикновено се пропуска.

Продуктът “Златен орел” е предназначен да стимулира мотивираните и изявени българи в Чикаго, участващи със свои прояви във Фестивала “Български дни в Чикаго”.

Анализ на продукта “Златен орел”
Досега с наградата “Златен орел” са наградени над 60 наши сънародници, включително Президента на Република България, Музей и Фондация “Васил Левски” и други значими личности.

Продуктът “Български орел” е от типа на “Public Relation” (PR) и цели да подпомогне българите да селекционират своите приноси в помощ на бизнеса си, когато установят, че са достигнали високо ниво на своите потребности. Мотото на продукта е “Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно”.

Анализ на продукта “Български орел”
Продукта “Български орел” стартира в края на 2005 година. Той представлява своеобразен иновационен приз с цел мотивиране развитието на българското присъствие в Чикаго. Призът няма претенции за йерархична класификация на българите и ръководените от тях компании. Призът цели да подскаже появата на нови мотивирани и инициативни личности и компании в Чикаго и оценява лицата и компаниите главно по отношение на тяхното развитие и просперитет. Български орел е един етап от дългосрочната програма на Българо-Американската Асоциация за популяризиране на българския бизнес в Чикаго. Досега (април 2006) с приза са номиниране около 15 души, от които с “Български орел” за удостоени четирима.

Продуктът “Българско присъствие в Чикаго”. Продуктът се състои от база данни за разположени в Чикаго лица и компании. В тази връзка субектите са класифицирани както следва:

 1. Български компании
  • - Субекти с обществена значимост – църкви, медии, учебни заведения и др.;
  • - Услуги – медицински офиси, транспортни компании, брокери за недвижими имоти и други;
  • - Търговски компании – вносители на български продукти, магазини и други;
  • - Производители – на хранителни продукти по български технологии и др.;
  • - Субекти за развлечение и отдих - кафенета, барове, ресторанти и др.;
 2. Американски специализирани компании – търговски камари, училища и др.

Българо-Американската Асоциация предлага следните информационни нива за представяне на лица и компании:

©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.