ИСТОРИЯ
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ В ЧИКАГО – СЕДЕМ ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Въведение

Преди няколко месеца Българо-Американската Асоциация навлезе в седмата година от своето съществуване. Създадена за да удовлетворява потребностите на българската общност от организирани контакти, днес тя се явява една уникална изследователска и развойна имигрантка институция.

История

Идеята за създаване на Асоциацията се зароди през 2001 година, когато група ентусиасти и сънародници, гравитиращи по това време около екипа на вестник “България”, проведоха няколко неформални сбирки с организационна цел. По същото време беше публикувана и статията “Бъдещето на българската общност в Чикаго – едно лично мнение”.

На 5 януари 2002 година в БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец” се проведе учредителното събрание на Асоциацията. За председател беше избран Динко Динев. Основната цел, която си постави новоучреденото сдружение, беше “Ускорено, надеждно и безконфликтно адаптиране на българските имигранти към американските стандарти на живот”.

Строителство

Асоциацията беше официално регистрирана на 11.01.2002 година. В края на месец януари вече съществуваше изградена Структура на Асоциацията (фиг.1) и започнаха да функционират нейните звена. БАА се състои от две направления: Експертно и Изпълнително. Лицата, участвуващи в Експертното направление се наричат Членове на БАА. Лицата участвуващи в Изпълнителното направление са Служители на БАА. Клиенти на БАА са лицата, ползуващи услугите на БАА. Главен орган на БАА е Общото събрание. БАА се ръководи от Борд на Директорите.

В продължение на няколко месеца беше съставен и приет Устав и Правилник за функционирането на БАА, създадена беше банкова сметка, както и други административни инструменти, съгласно законите на щата Илиной.

Членство в БАА

БАА е отворена за всички, които желаят да членуват в нея. Кандидатите трябва писмено да потвърдят своето желание, да присъствуват на едно от събиранията на Асоциацията и да заплатят годишен членски внос. След неколкократна селекция, в Експертното направление останаха да членуват мотивирани личности с едно или няколко образования и специализации от различни области на знанието, ценящи собственото и на своите колеги продуктивно време за изяви.

Подцели на БАА

БАА си постави няколко подцели за работа със своите клиенти, които практически са нашите сънародници в Чикаго. Като най-важна подцел се явява “Популяризиране на действуващите закони и традиции в САЩ”. Следващите подцели са създаване на продукти, подпомагащи просперитета на нашите съграждани, адаптиране на националните ни ценности към новите условия на живот, създаване и поддържане на национален имидж и т. н. Всичко това трябва да се изпълни с минимални ресурсни разходи при максимално възможни резултати. Като “Организация с идеална цел” (Non for profit organization), БАА разполага с ограничени финансови ресурси, тъй като нейната основна цел не е натрупване на печалба. БАА спонсорира българската общност със своите креативни продукти, а не с монетарни единици.

Събрания на БАА

Членовете на БАА се събират на общи организационни и тематични сбирки няколко пъти годишно, обикновено през месец февруари за приемане на годишния план на БАА, май и октомври при провеждане на Фестивала “Български дни в Чикаго”, декември за годишно отчетно изборно събрание и т. н. Редът на протичане на събранията е също регламентиран. Те се провеждат в съботни дни. Съобщение за събранието, дневния ред и материалите за обсъждане се изпращат предварително. Събранието се предшествува от едночасово “Дискусионно фоайе”, където се уточняват елементи от предстоящите за разглеждане теми. В продължение на половин час се докладват всички теми, през следващия половин час се до обсъждат и накрая се взимат решения. Следва едночасов “Дискусионен форум” на предварително обявена стратегическа тема за българската общност. Събиранията протичат в делова и конструктивна форма, тъй като тяхната главна цел е консолидиране и взимане на решения по дадена тема.

Финансиране и периоди на развитие на БАА

При съставяне на работния и финансов план на Асоциацията се установи, че за да може тя да функционира нормално са необходими около $ 50 000 годишно. Проучени бяха източниците на финансиране от различни американски фондове, но се оказа, че шансове могат да се очакват след доказана дългогодишна успешна работа на Асоциацията, т. е. в САЩ се финансират успешно само програми на институции с продължително доказан ефект. Това наложи да се приеме специална многогодишна програма за работата на Асоциацията. Бяха разработени концепциите за следващите 5, 10 и 15 години. Опитът на други сродни институции с многогодишна история в Чикаго показа, че ефекта от звено с обществена значимост може да се очаква след продължително натрупване на организационен опит. По-късно нашето развитие потвърди това правило.

Необходимостта от доказване ефективността на БАА пред институциите наложи следната програма за работа на Асоциацията:
Проучване, анализи и развитие на българските пазари

За изследване на закономерностите в Българската общност беше използвана създадената от Маслоу “Теория за потребностите”, известна още като “Пирамида на мотивациите”.

Интермедия 1.

Абрахам Маслоу (Abraham Maslow, 1908-1970) класифицира потребностите на човека на пет нива по йерархичен принцип. Съгласно тази теория, при удовлетворяване на своите потребности, човек се движи като по стълба от по-ниско към по–високо ниво, без да може да прескочи някое ниво. Йерархичните потребности на индивида според Маслоу са: 1. Физиологични потребности (храна, вода, въздух, сън, секс); 2. Потребности за сигурност (стабилност, ред, безопасност и защитеност); 3. Потребност от принадлежност към социална група (обич и любов); 4. Потребност от уважение и признание в обществото (достойнство). 5. Потребност от себе усъвършенствуване.

Всички последователи на Маслоу отбелязват, че тази класификация е вярна, но не и абсолютна. (По-долу в настоящия материал под понятието “Ниво на потребност” ще се разбира “Ниво на потребност по Маслоу”).

Анализ на българския пазар в Чикаго

При определяне на темите за разработка от Асоциацията бяха осъществени редица проучвания на българската общност в Чикаго. Социалният състав на българите в голямо Чикаго е доста разнообразен, но процентно преобладават служители с имигрантски стаж до 10 години. Това означава, че голяма част от нашите сънародници са изградили второто ниво на потребностите си и навлизат в трето ниво, а именно потребности от емоционални взаимоотношения и социална интеграция. Тези свои потребности те могат да удовлетворяват чрез мероприятията на двете българските православни църкви, четирите български евангелски общества (включително българската баптистка църква), чрез българските ресторанти, концерти, а отскоро и чрез БУЦ “Знание”, клуб “Щастие”, клуб “Очаквана среща”, и др. Специална градивна дискусионна форма на взаимоотношения съществуват между Общността и Българското консулство в града.

Известна част от българите са достигнали потребностите от четвърто ниво. Същевременно четвъртото ниво е една неразработена бизнес ниша, която се явява удобна за реализация от БАА. На базата на този анализ БАА формира своята стратегия за разработка на продукти от 3, 4 и 5 ниво на потребност.

Във връзка с провеждането на потенциални мероприятия с масов характер БАА се опита да прогнозира, колко българи биха участвали в организирани фестивални прояви. За отговор на този въпрос са необходими специални анализи, но с първо приближение като аналог бихме приели участието на българите във Великденските празници, някой концертни прояви и други масови събирания. Съвсем условно и неангажирано може да предположим, че на събития с масов характер от трето ниво на потребност биха участвали от 600 (моментно) до 3000 (за целия период на събитието) българи, на четвърто ниво – около 50 души, на пето ниво – около 20 души. Най-близкото актуално събитие беше чувстване Националния празник на България, състоял се вечерта на 1 март 2006 година в Културния център на Чикаго, където за период от два часа присъстваха около 500 души.

(Източници. Броят на присъстващите корелираше с изпратените покани, броят на ангажираните закачалки за дрехи във фоайето на Центъра и индивидуалните анализи).

Създаване на модели и продукти

За клиенти от трето потребителско ниво БАА създаде продуктите “Български новини от Чикаго” и Фестивалът “Български дни в Чикаго”, а за четвърто ниво - продуктите “Златен орел” и “Български орел”. Основните критерии при създаването на тези продукти са възможността за многостранен обхват и масово участие на българската общност, възможност за традиции и периодичност, инвариантност по отношение на време и ангажираност, възможност за развитие и мултиплициране, престижен ефект, ... и всичко това постигнато с минимални ресурси.

Продуктът “Български новини от Чикаго” отразява по-значимите прояви и интереси на българите в нашия град и се разпространява посредством Интернет по цял свят. В последно време с неговото разпространение се ангажира българския три езичен чикагски саит www.eurochicago.com.

Продуктът “Фестивал - Български дни в Чикаго” беше първоначално замислен като “Изложба на българските достижения”, но впоследствие една част от него премина в семинарна форма от трето ниво на потребност, а друга част в пето дидактично ниво по потребност.

Продуктът “Златен орел” е предназначен да стимулира мотивираните и изявени българи в Чикаго, участващи със свои прояви във Фестивала “Български дни в Чикаго”.

Продуктът “Български орел” е от типа на “Public Relation” (PR) и цели да подпомогне българите да селекционират своите приноси в помощ на бизнеса си, когато установят, че са достигнали високо ниво на своите потребности. Мотото на продукта е “Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно”.

Интермедия 2.

Според една от най-разпространените дефиниции (а съществуват над 400 такива) PR подпомага за изграждане и подържане на ползотворни взаимоотношения между една компания и нейните целеви аудитории. (Ал и Лаура Рийс. Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс).

Анализ на създадените продукти

Анализ на продукта “Български новини от Чикаго”

Новинарската емисия “Български новини от Чикаго”, която започна в края на 2002 година, отразява част от българските събития в нашия град. Според проучвания аналитичната част на емисията се ползува с популярност всред българите по света.

Анализ на продукта “Фестивал - Български дни в Чикаго”

Целта на този Фестивал беше да се провери възможността и желанието на българската общност в Чикаго за организирани изяви и същевременно БАА да получи организационен опит за осъществяването им.

Фестивалът се състои от тематични семинари между две условни групи: “Производители на услуги” и потенциални “Клиенти”. Фестивалът е с продължителност от две седмици, като семинарните форми се провеждат в съботни и неделни дни. Анализът показа, че е проблематично масовото участие на нашите сънародници във Фестивала като клиенти, докато бизнесмените, предлагащи услуги, проявиха известен интерес. Основните причини за ограничения ефект на Фестивала са: повече от пет дневна работна седмица на нашите сънародници без гарантиране почивката да е в съботния или неделния ден, все още липсата на масова потребност от четвърто и пето потребителско ниво, слаба популярност на събитията, липсата на опит, недостатъчни ресурси в БАА и други причини.

Някои специфични страни на Фестивала подсказаха, че при масовото участие на хора е необходимо да се осигури сигурност на мероприятието, а така също и да се застрахова събитието, дейност, която обикновено се пропуска.

(Неочаквано събитие. Ще отбележим, че през време на мероприятие на БАА, част от участниците прекараха продължително време в блокиран асансьор, вследствие на което се появиха здравословни проблеми, което подсказа, че застраховането на масовите мероприятия е препоръчително.)

Анализ на продукта “Златен орел”

Досега с наградата “Златен орел” са наградени над 60 наши сънародници, включително Президента на Република България, Музей и Фондация “Васил Левски” и други.

Анализ на продукта “Български орел”

Продукта “Български орел” стартира в края на 2005 година. Той представлява своеобразен иновационен приз с цел мотивиране развитието на българското присъствие в Чикаго. Призът няма претенции за йерархична класификация на българите и ръководените от тях компании. Призът цели да подскаже появата на нови мотивирани и инициативни личности и компании в Чикаго и оценява лицата и компаниите главно по отношение на тяхното развитие и просперитет. Български орел е един етап от дългосрочната програма на Българо-Американската Асоциация за популяризиране на българския бизнес в Чикаго. Досега с приза са номиниране около 15 души, от които с “Български орел” за удостоени четирима.

Анализ на продажбата на продукти

Българо-Американската Асоциация се издържа от събран членски внос, дарения и постъпления от продажба на създадените продукти. Тъй като продуктите на Асоциацията са от четвърто и пето потребителско ниво, нейните клиенти са малко на брой и са често плахи при покупката на продуктите. Независимо от това, двегодишния опит от Фестивала “Български дни в Чикаго” показа, че в българската общност се формират личности от пето потребителско ниво с голям интелектуален и професионален заряд. Така например докато през 2004 година на семинара “Жилищни проблеми на българските в Чикаго” присъстваха около десетина предлагащи услуги специалисти, то през 2005 година те бяха само няколко (от стотина регистрирани българи), но анализите които бяха направени на комплекса от условия за покупка и продажба на имоти, показаха завидно професионално ниво. За съжаление отсъствието на техните по-млади колеги от семинара подсказва, че диференцирането между специалистите по недвижима собственост ще продължи и необходимостта те да инвестират в PR продукти ще е “силно препоръчително”. На базата на този анализ и на достигнатото четвърто и пето потребителско ниво от отделни личности на българския пазар се наложи създаването на продукта “Български орел”. И отново може да се каже, че интерес към този продукт вече проявяват доайените на българският бизнес в Чикаго. Трябва да отбележим, че БАА не се стреми към максимални продажби, а по скоро целта е тестване на нейните продукти всред разнообразни български бизнеси, а също така и събиране на материал за анализ на българското присъствие в Чикаго.

Анализ на имигрантките проблеми

Специален раздел в работата на Асоциацията заемат анализите на проблемите на българските имигранти в Чикаго (и българската диаспора по света). През изминалия няколко годишен период бяха разработени разделите “Възможности за управление на имиграционните проблеми”, “Мотивацията на имигранта”, “Българска генеалогия – поглед от САЩ”, “Правни генеалогични услуги за имигранти”, “Пътя на имигранта и силата на Америка”, “Пазарно-финансови проблеми на имигранта”, “Основни имигрантски цели”, “Комерсиализация на уменията на имигранта”, “Бъдещето на българските пазари в САЩ”, “Чикаго 2002 - българска хроника. Хронология на събитията”, “Българите в Чикаго през 2003 година ... и след това”, “Със звук и образ до България” и др. Резюмета на разработките са поместени в www.eurochicago.com с любезното съдействие на неговите създатели.

Управление на имигрантките проблеми

През последните години за първи път от съществуването на българската имиграция се заговори за необходимостта от целенасочена политика и управление на имиграционните проблеми. В тази връзка се появиха няколко интересни публикации от Института по икономика в София, Стопанската камара в България, Първата международна среща на българските медии в София и малкия принос в това отношение на БАА. БАА счита, че тази тема е от голямо национално значение, но на нея ще бъде обърнато необходимото внимание едва когато тя стане необходим под продукт за решаване на критични национални проблеми, което естествено ще се отрази негативно със своето закъснение. Очаква се, че БАА ще продължи да работи в това направление и през следващите години.

Анализ на състава на БАА

В Асоциацията членуват засега само български и натурализирани американски граждани, които се стремят със своя доброволен труд да разработват проекти, съответстващи на тяхното професионално амплоа. В повечето случай членовете на БАА са специалисти с богат опит и многостранни интереси и притежават различни персонални особености, считано днес за предимство съгласно “Управление на различията”.

Интермедия 3.

На конференция на тема “Управление на различията” нашата сънародничка Райна Димитрова формира следната практична сентенция “Ако всички мислят еднакво, то някой най-вероятно не мислят”, което подсказва, че в едно експертно звено трябва да има иновационно богатство.

Известна проблематичност съществува при приемането на нови членове, защото е необходимо всеки един от тях да бъде въвеждан и обучаван в специфичния характер на целите и традициите на Асоциацията в Чикаго. Често желаещите да станат членове идват с индивидуални идеи и очаквания, но поради липсата на стабилно финансиране, Асоциацията е затруднена да отделя за всеки персонално време за адаптиране. За решаване на този проблем се предвижда да бъде създаден специален сайт, чрез който да бъдат решени в известна степен тези проблеми.

Анализ на Борда на Директорите

Борда на Директорите на БАА се състои от пет човека и персонално неговият състав е следния:

Разностранните интереси на членовете на Борда подпомага да се обсъждат проблеми от различни области на знанието и същевременно да се приемат центристки решения.

Сътрудничество с българските и американски институции

БАА подържа плодотворни контакти с българските медии и сдруженията с идеална цел в Чикаго, Държавната агенция за българите в чужбина, Българското консулство в Чикаго, Президентската институции в България, Административните власти на Чикаго и други ведомства.

Изводи

Продуктите на БАА са съвременен инструмент, който позволява на субектите да разкрият по-пълно своите потенциални възможности.

Анализите, осъществявани от БАА спомагат да се прогнозират някои насоки на развитие на българската общност в Чикаго и позволяват мотивираните субекти да насочат своя бизнес към рационални програми.

Бурното развитие на българския бизнес и организации с идеална цел в Чикаго предполага, че те ще удовлетворят потребностите на българската общност от т. н. първо, второ и трето потребителско ниво. Четвърто и пето потребителско ниво са все още неразвити ниши и те представляват потенциални области на разработка от страна на БАА или близки до нея институции.

БАА се обръща към своите сънародници да се запознаят с нейните продукти и при възможност да се възползват от предлаганите решения. Интересът на българската общност към продукти от четвърто и пето потребителско ниво ще подпомогне и стимулира развитието на БАА, вследствие на което ще могат да се отделят ресурси за развитие на Изпълнителното направление на Асоциацията.

Предлаганото мото към българската общност в Чикаго за 2006 година “Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно” действа стимулиращо и ангажиращо към нашите сънародници. Препоръчително е и други български субекти да подкрепят тази инициатива със свои решения.

Насоки на развитие на БАА

Всички изследвания показват, че българската общност в Чикаго се развива с интензивни темпове. Това ангажира Българо-Американската Асоциация в Чикаго да съсредоточи своите усилия в анализи, прогнози и нови продукти за развитието на просперитета на българската диаспора.

Настоящият материал е съставен със съдействието на членовете на БАА и под редакцията на проф. д-р Никола Чаракчиев.

©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.