ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ
Уставни, контролни
и изборни функции
Управленчески функции Креативни функции Изпълнителски функции
Постоянни Периодични Периодични Постоянни
* Проектирано развитие
            Фиг. 1