Go to Home page
Профил на Фестивала

Анализът на развитието на българската общност в Чикаго установи, че е започнало интензивно развитие на българския бизнес в "Имигрантската столица на България". Българските организации и компании в Чикаго са достигнали значително организационно ниво, което създава възможност за провеждането на общи комплексни мероприятия между тях. В тази връзка част от програмата на Българо-Американската Асоциация (БАА) е насочена към създаване на система за контакти между българите, етап от която е провеждането на "Български дни в Чикаго".

Цел на Фестивала: Фестивалът има за цел да представи възможностите на българската общност в Чикаго.

Време на Фестивала: Фестивалът се провежда през месец май и месец октомври.

Място на Фестивала: Фестивалът се провежда в популярни за българската общност зали в Чикаго.

Участници: В Фестивала могат да участват всички българи от Чикаго, както и гости от други националности и държави. Във Фестивала участват два вида субекти:
   - Регистрирани участници, които предлагат продукти (стоки и услуги). Регистрирани участници са всички лица, които са попълнили и представили "Заявка за участие във Фестивала" и са заплатили определената за целта такса.
   - Гости, които са потенциални клиенти на предлаганите продукти.

Форми на участие във Фестивала:

  A - Информационна. Тази форма предвижда активно участие на търговските субекти с брошури, сувенири, постери, семинари (представяне на субекта до 5 минути), дискусии и реклами във фестивалните зали и медиите (вестници и Интернет).
  В - Продукти. Участвува се с произвеждани продукти, търгувани стоки, произведения на изкуството и други материални форми, които могат да се представят във вид на изложение.
  С - Презентация. Специална форма за индивидуално представяне на компании (банки, застрахователи, адвокати, лекари, и др.), нови продукти и други търговски субекти. Участвува се с различни видове аудио и видео материали, като филми, диапозитиви, лекции, презентации, семинари, дискусии, изложби и други динамични форми, представящи бизнес.

Цена: Регистрираните участниците във форма А, B и C заплащат за участие във Фестивала сумата $ 60 (или друга договорена сума, в зависимост от желаните от тях опции).

Преференции: Регистрираните участници във Фестивала ще бъдат включени в информационните и рекламни издания на Фестивала, ще имат възможност за кратко представяне на своята дейност при откриване или закриване на Фестивала, ще бъдат номинирани за участие в различни конкурси и други преференции.

Заявка за участие: Формуляр за заявка за регистрирано участие във Фестивала може да се получи тук, след заявяване на E-mail: bulgarian_american@hotmail.com или чрез сътрудниците на Българо-Американска Асоциация.

Срокове: Заявки да участие във Фестивала се приемат до седем дни преди началото на фестивалното събитие. Участниците (и гостите) в "Български дни в Чикаго" организират своята лична програма и заплащат персонално всички свои разходи през време на Фестивала. Организаторите на Фестивала си запазват правото да внасят целесъобразни промени, свързани с Фестивала.