Go to Home page
Организация за сътрудничество и популяризиране

Предвижда се популяризацията и сключването на заявки за участие в "Български дни в Чикаго", да се осъществява чрез медиите и сътрудниците на Българо-Американска Асоциация (БАА). В тази връзка се публикуват правата и задълженията на сътрудниците на БАА, както и анонс към българските медии.

Права и задължение на сътрудник на БАА.
  • Сътрудникът на БАА информира потенциалните участници в "Български дни в Чикаго" за целите на изложението
  • Сътрудникът на БАА предлага на потенциалните участници "Заявка за участие"
  • Сътрудникът на БАА оказва методична помощ при подпълване на "Заявка за участие"
  • Сътрудникът на БАА проверява дали заявката за участие е подпълнена правилно и пълно
  • Сътрудникът на БАА комплектова заявката за участие с необходимите в приложението й материали, както и с документ за заплатена сума.
  • Сътрудникът на БАА предава напълно комплектованата заявка за участие на представител на Българо-Американска Асоциация
  • Сътрудникът на БАА участва безплатно в "Български дни в Чикаго" при сключване на три и повече поръчки за участие във Фестивала
  • Сътрудникът на БАА получава за всяка предадена на БАА "Заявка за участие" предвидената за целта сума
  • Сътрудникът на БАА трябва да бъде официално упълномощен от ръководството на БАА
Анонс към българските медии.