ФЕСТИВАЛ “БЪЛГАРСКИ ДНИ В ЧИКАГО”

Анализът на развитието на българската общност в Чикаго установи, че е започнало интензивно развитие на българския бизнес в "Имигрантската столица на България". Българските организации и компании в Чикаго са достигнали значително организационно ниво, което създава възможност за провеждането на общи комплексни мероприятия между тях. В тази връзка част от програмата на Българо-Американската Асоциация (БАА) е насочена към създаване на система за контакти между българите в Чикаго, етап от която е провеждането на "Български дни в Чикаго".

Цел на Фестивала

Фестивалът има за цел да представи възможностите на българската общност в Чикаго.

Време на Фестивала

Фестивалът се провежда през месец май и месец октомври.

Място на Фестивала

Фестивалът се провежда в популярни за българската общност зали в Чикаго.

Участници

Във Фестивала могат да участват всички българи от Чикаго, както и гости от други националности и държави. Във Фестивала участват два вида субекти:

- Регистрирани участници, които предлагат продукти (стоки и услуги)
- Гости, които са потенциални клиенти на предлаганите продукти

Регистрирани участници са всички лица, които коректно са попълнили и навреме са представили "Заявка за участие във Фестивала" (с копие до bulgarian_american @ hotmail.com) и са заплатили определената за целта такса.

Регистрираните участници имат правото да участват в: Всички регистрирани участници получават: Гостите на Фестивала могат да участвуват безплатно на:

Регистрираните участници могат да участвуват във всички събития на Фестивала с една платена такса за участие, съобразена с тяхната максимално предвидена степен на участие.

Подготовката на семинарите се осъществява от БАА. Всеки семинари се управлява от Семинарен ръководител, спечелили чрез конкурс правото да ръководи семинара. Семинарният ръководител определя правилата за провеждане на семинара. Времето за представяне на всеки участник на семинара е от 5 до 20 минути в зависимост от броя на участниците и степента на участие на субекта. Редът на представяне на участниците може да бъде по азбучен ред на имената на участниците, по технологичен ред на темата на семинара или по друг начин, определен от Семинарния ръководител. При Публични дискусии времето за отговор е до 5 минути. След Публичните дискусии следват неограничени по време Персонални консултации.

При награждаване на участниците Регистрираният участник може да представи своята дейност за период от време до 1 минута. Заявките за това представяне трябва да постъпят при Водещия програмата най-късно до 1 час преди началото на събитието.

Форми на участие във Фестивала
A - Информационна
Тази форма предвижда активно участие на търговските субекти с брошури, сувенири, постери, семинари (представяне на субекта до 5 минути), дискусии и реклами във фестивалните зали и медиите (вестници и Интернет).
B - Продукти
Участвува се с произвеждани продукти, търгувани стоки, произведения на изкуството и други материални форми, които могат да се представят във вид на изложение.
C - Презентация
Специална форма за индивидуално представяне на събития, компании (банки, застрахователи, адвокати, лекари, и др.), нови продукти и други търговски субекти. Участвува се с различни видове аудио и видео материали, като филми, диапозитиви, лекции, презентации, семинари, дискусии, изложби и други динамични форми, представящи бизнес.
Такса за участие

Регистрираните участниците във форма А, B и C заплащат за участие във Фестивала сумата $ 60 (или друга договорена сума, в зависимост от желаните от тях опции).

Регистрираните участници ползуват преимущества, описани в уеб сайта на Фестивала. Гостите на Фестивала (т. н. клиенти) участват безплатно на всички мероприятия на Фестивала.

Ако регистрираният участник има специални изисквания за участие във Фестивала, той заплаща допълнителна такса, която се договоря с организаторите на Фестивала. Например, ако регистрираният участник желае да му се предостави допълнителна площ за търговска дейност или да осъществи специално представяне на определен продукт (на банка, корпорация, клиника, кантора и т. н.), той трябва да заяви това в Заявката за участие и да съгласува своите изисквания с организаторите на Фестивала. За всички участници, които искат допълнително да подкрепят Фестивала, предложената сума за дарение е без ограничение.

Заявка за участие

Образецът на “Заявка за участие” в Български дни в Чикаго е публикуван като текстови файл на уеб страницата www.BAAChicago.com/BDIC. Всеки един, които желае да бъде регистриран като участник във Фестивала, трябва да копира този образец, да го попълни и да го изпрати обратно на адрес bilgarian_american @ hotmail.com . Таксата за участие трябва да бъде изпратена на името на Bulgarian American Association на адрес

Bulgarian American Association
C/o Law Offices of Tzvetelina Boynovska
505 N. LaSalle Street
Suite 375
Chicago, IL 60610

Изпращането на заявката по електронната поща е наложително да се осъществи в най-кратък срок, а таксата за участие може да бъде платена и преди започване на съответния семинар.

Срокове

Заявки да участие във фестивала се приемат до седем дни преди началото на фестивалното събитие. Участниците (и гостите) в "Български дни в Чикаго" организират своята лична програма и заплащат персонално всички свои разходи през време на Фестивала. Организаторите на Фестивала си запазват правото да внасят целесъобразни промени, свързани с Фестивала.

Закъснели участници

Всеки един “закъснял участник” може да заяви своето участие непосредствено преди започването на съответния семинар като попълни Заявка за участие и заплати такса, но в този случай организаторите не могат да гарантират, че той ще получи всички предвидени “Фестивални екстри”.

"Български дни в Чикаго" е комерсиален франчайзингов продукт на Българо-Американска Асоциация.

Кореспонденцията с Българо-Американска Асоциация се осъществява чрез електронна поща на адрес bulgarian_american @ hotmail.com.

©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.